Geodetske storitve

Ko potrebujemo geodetske storitve, potrebujemo strokovnjaka, ki pozna opremo za geodetske meritve. Seveda pa mora tudi izpolnjevati vse pogoje, ki jih zahteva vaša država/občina. Vse to lahko dobite v podjetju Dezis na naslovu www.dezis.si, kjer ponujajo evidentiranje nepremičnin, izdelavo geodetski kart in posnetkov, inženirsko geodezijo, zajemanje in evidentiranje komunalne infrastrukture.

Evidentiranje nepremičnin je širši izraz za geodetske storitve, ki so povezane z mejo in nepremičninami. Med njih štejemo ureditev, označitev in izravnava meje, parcelacija (združitev ali delitev parcele), določitev gradbene parcele, evidentiranje stavb (določanje vrednosti stavbe), pridobitev hišne številke, etažni načrt (naredimo ga ko si hišo deli več lastnikov), sprememba bonitete zemljišča (spremenijo število bonitetnih točk glede na sposobnost proizvodnje zemljišča) ter nova izmera in komasacija zemljišč (ko je zemljišče razdeljeno na veliko manjših kosov in ga združijo v večje kose glede na odstotke lastništva).

Pomembnejše geodetske storitve so geodetki posnetki in izdelava kart. Potrebujemo jih za vse nepremičninske načrte in za kasnejšo legalizacijo nepremičninskih objektov. Seveda med njih štejemo tudi izmera in izris dolžinskih objektov, izmera in načrt objektov, notranjosti stavb in še.

Med inženirsko geodezijo štejemo zakoličenje stavb in objektov (to olajša delo med gradnjosaj delavci vidijo kje potekajo zidovi, določeni prostori in omogoči lažjo predstavo objekta), določanje količin nasipov in izkopov (v primiru da teren ni raven in želimo na njem postaviti nepremičnino moramo teren poravnati to dosežemo s nasipi in izkopi ki pa jih določijo geodeti) , monitoring (opazovanje in analize premikov okolice med gradnjo, za preprečevanje škode).

Med geodetske storitve štejemo tudi zajem in evidentiranje komunalne infrastrukture ki se ukvarja z načrtovanjem cest, električnim dovodom, vodovodom, kanalizacijo in še ostalimi komunalnimi ifrastrukturami. Če sami potrebujete geodetske storitve in želite več informacij poiščite strokovnjaka.